www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

VedtægterVedtægter
 for
 grundejerforeningen
Hanevang
9520 Skørping
§ 1
Foreningens navn:
Grundejerforeningens navn er Hanevang.
Grundejerforeningens område er angivet ved udstykningsplan vedhæftet lokalplan 4.6.11, og evt. kommende lokalplan for området nord for lokalplanområde 4.6.11.
§ 2
 Foreningens hjemsted:
Stk. 1.  Grundejerforeningens hjemsted er Skørping kommune.
Stk. 2. Retten i Terndrup er foreningens værneting.
§ 3
Foreningens formål: 
Stk. 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere, herunder at forestå drift, vedligeholdelse, renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af fællesarealer og fællesanlæg, herunder private fællesstier m.v. i området. 
Stk. 2. Grundejerforeningen kan fastsætte ordensregler for benyttelse af fælles faciliteter. 
§ 4
Medlemskab:
Stk. 1. Som medlemmer skal og kan kun optages grundejere, som er retmæssige ejere af parceller indenfor foreningens  område. 
Stk. 2. Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue, ligesom disse umiddelbart ved overtagelsen  indtræder i tidligere ejeres økonomiske forpligtelser overfor foreningen. Ved økonomiske forpligtelser forstås forpligtelsen til at betale kontingent, herunder pligten til at bidrage til afdrag og forrentning på eventuelle lån. Ikke-betalte kontingenter for tidligere regnskabsår, kan dog ikke uden særlig aftale opkræves hos senere erhververe. 
Stk. 3. Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlende parceller, bortfalder medlemsretten på skæringsdagen og vedkommende udtræder af foreningen uden krav overfor foreningen på refusion af kontingent eller på udbetaling af andel i foreningens formue. 
Stk. 4. Meddelelse om ejendommens overdragelse påhviler såvel sælger som køber som skal oplyse den ny ejers navn og bopæl samt parcellens nr. og matr.nr.
  
§ 5
Hæftelse: 
Stk. 1.  Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand pro rata for foreningens forpligtigelser. 
Stk. 2. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne ligeledes pro rata, hvilket også gælder for tab, som foreningen har på de enkelte medlemmer. 
Stk. 3. Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin andel af foreningsformuen, ligesom hans anpart ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning. 
§ 6
Kontingent og indskud: 
Stk. 1. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen med lige anparter på hver privat erhvervet parcel på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår. 
Stk. 2. Kontingentet betales for 1 år ad gangen, første gang 01.marts 2004. 
Stk. 3. Indskud kan fastsættes af generalforsamlingen, med lige anparter på hver privat erhvervet parcel. Indskud betales ved erhvervelse af parcellen fra Skørping Kommune. For allerede erhvervede parceller forfalder indskud ved foreningens oprettelse. Ved senere erhvervelse fra Skørping Kommune, til privat eje, forestår Skørping Kommune opkrævning og overførsel til grundejerforeningen af indskud, i forbindelse med salg af den pågældende parcel.
Stk. 4. Indbetaling af kontingent og evt. indskud skal ske på en af grundejerforeningens bestyrelse anvist måde. 
Stk. 5. Grundejerforeningens midler hensættes i et anerkendt pengeinstitut. 
Stk. 6. Generalforsamlingen er berettiget til at beslutte, at der oprettes en anlægs- og vejfond. 
Stk. 7. Kontingentet betales senest 1 måned efter påkrav. I modsat fald er foreningen berettiget til ad retslig vej at inddrive kontingentet, såfremt medlemmet senest 10 dage efter skriftlig påmindelse ikke har berigtiget restancen. Medlemmet er forpligtiget til at betale alle de i forbindelse hermed påløbne omkostninger. 
Stk. 8. Restancer med kontingent medfører, at det pågældende medlems stemmeret og valgbarhed til foreningshverv i grundejerforeningen suspenderes. 
§ 7
Generalforsamling: 
Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, ultimo marts, og indvarsles ved almindeligt brev til samtlige medlemmer senest 21 dage før afholdelse. 
Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 
1)     Valg af dirigent. 
2)    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3)     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4)     Behandling af indkomne forslag. 
5)     Forelæggelse af budget for det kommende år. 
6)     Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
7)      Valg af bestyrelse og  bestyrelsessuppleanter. 
8)     Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
9)      Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 4 skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Senest 8 dage før generalforsamlingen udsendes til samtlige medlemmer de indkomne forslag sammen med det reviderede regnskab. 
Stk. 4. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. 
Stk. 5. Forslag om ændring af vedtægter, ændret anvendelse af fællesarealer eller indgåelse af større økonomiske forpligtigelser, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Større økonomiske forpligtigelser defineres i denne forbindelse som et beløb, der udgør mere end 50% af grundejerforeningens årlige kontingentindtægt, eller et beløb større end 50% af det til enhver tid indestående på foreningens anlægs- og vejfondskonto. 
Stk. 6. Såfremt mere end 50% af de fremmødte stemmer for det i stk. 5 fremsatte forslag, sendes dette til urafstemning, ifald dette ikke opfylder kravet om 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Opnås 3/4 stemmeflertal af foreningens stemmeberettigede medlemmer ved urafstemningen, er forslaget endeligt vedtaget.
Urafstemning gennemføres senest 14 dage efter den pågældende generalforsamling, og svarfristen sættes til 7 dage efter udsendelse.
Vedtægtsændringer kan ikke gennemføres i strid med tinglyste servitutter og godkendt lokalplan for området. 
Stk. 7. På grundejerforeningens generalforsamling har hver selvstændig parcel én stemme. Stemmeretten kan uden særskilt fuldmagt udøves af ejerens ægtefælle eller samboende. 
Stk. 8. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem. 
Stk. 9. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning. Såfremt mindst et medlem fordrer dette, skal afstemningen være skriftlig. 
Stk. 10. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigent, formand og referent. 
§ 8
Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 14 dage efter, at mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, med samtidig udsendelse af dagsorden til samtlige medlemmer. 
Stk. 2. Stemmeregler på den ekstraordinære generalforsamling er de samme som under den ordinære generalforsamling. 
§ 9
Bestyrelse: 
Stk. 1. Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
I lige år vælges på generalforsamlingen 2 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige år vælges på generalforsamlingen 3 bestyrelsesmedlemmer.
Valgperioden for det enkelte bestyrelsesmedlem er 2 år. Genvalg kan finde sted. 
Stk. 2. En parcel kan højst besidde 1 bestyrelses-/ suppleantplads.
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger 1.- og 2. bestyrelsessuppleant. Valget gælder for et år ad gangen. 
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. 
Stk. 6. Bestyrelsen varetager og repræsenterer grundejerforeningens forhold i enhver henseende. 
Stk. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder suppleant i valgrækkefølge og varetager bestyrelsesmedlemmets resterende valgperiode.
Hvis bestyrelsen efter supplering er blevet mindre end 3 medlemmer, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 
Stk. 8. Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp til varetagelse af grundejerforenings områder, fælles anlæg, samt nødvendig assistance af revisor, advokat m.v. 
Stk. 9. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne, og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtigelser. 
Stk. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af bestyrelsens medlemmer er tilstede. Beslutninger kan vedtages med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Stk. 11. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte som det er nødvendigt. Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen med 7 dages varsel. Kun i påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel.
Over de på bestyrelsesmøderne førte forhandlinger føres en beslutningsprotokol, der skal fremlægges og godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde. 
§ 10
Tegningsregel: 
Stk. 1. Foreningen tegnes i alle anliggender af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf ét skal være formanden eller kassereren. 
Stk. 2. Kassereren er berettiget til at indsætte og hæve på foreningens konti i pengeinstitutter. 
Stk. 3. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 
§ 11
Regnskab: 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.   
§ 12
Revision:
Stk. 1. På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en valgperiode på 1 år. Genvalg kan finde sted. 
Stk. 2. Regnskab og status tilstilles revisorerne senest medio februar og skal af disse være revideret så betids, at regnskab med revisionspåtegning kan udsendes til samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Stk. 3. Revisorer har ret og pligt til uanmeldt revision. 
§ 13
Opløsning: 
Stk. 1. Opløsning af foreningen  kan kun vedtages efter reglerne om vedtægtsændring. Forslag om opløsning kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningsformuen. 
Stk. 2 Opløsning af foreningen skal approberes af Skørping kommune. 
§ 14
Afgrænsning: 
Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt. 
§ 15
Godkendelse m.v.: 
Stk. 1. Vedtægtsændringer skal tiltrædes af Skørping kommune. 
Stk. 2. Foreningen er pligtig til, efter påkrav fra Skørping Kommune at tage skøde på private fællesstier, fællesarealer mv. med de derpå værende anlæg, samt at vedligeholde og renholde disse. 
Stk. 3. Vedtægterne er tiltrådt af kommunalbestyrelsen for Skørping Kommune.  
§ 16
Vedtagelse: 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling Skørping d. 29. januar 2004.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar