www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

lørdag den 10. marts 2012

Generalforsamling


INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN HANEVANG

Generalforsamlingen afholdes 27. marts 2012 kl. 19.30 i Skørping Skoles aula


Der skal vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisorer. Overvej allerede nu om du har lyst til at stille op til bestyrelsen – det vil gøre valghandlingen på generalforsamlingen meget nemmere, hvis nogen allerede på forhånd melder sig som kandidater.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1.       Valg af dirigent
2.       Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.       Behandling af indkomne forslag
Forslag skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
5.       Forelæggelse af budget for det kommende år
6.       Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7.       Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
På valg er:               Morten Dalsgaard                                                Genopstiller ikke
Thomas Vestergaard                                            Genopstiller ikke
Peter Løkke, suppleant                                        Genopstiller
Kåre Schmølker, suppleant                                  Genopstiller   
8.       Valg af revisorer og revisorsuppleant
På valg er:                Jesper Glinvad, revisor                                         Genopstiller
Thomas Petersen, revisor                                      Genopstiller
Thomas S. Pinstrup, revisorsuppleant                    Genopstiller ikke

9.       Valg til sommerfestudvalg
Bestyrelsen ønsker at nedsætte et sommerfestudvalg, som får til opgave at planlægge og gennemføre grundejerforeningens årlige sommerfest. Festudvalget vil få et budget til afholdelse af sommerfesten.
Der skal vælges 2-5 personer til sommerfestudvalget. Det er muligt at melde sig til udvalget allerede inden generalforsamlingen afholdes – henvendelse til bestyrelsen.
10.   Tilbagemelding på forslag fra sidste års generalforsamling vedr. hjertestarter
11.   Eventuelt

Senest 8 dage før generalforsamlingen udsendes til samtlige medlemmer de indkomne forslag sammen med det reviderede regnskab. BEMÆRK! Forslag og revideret regnskab udsendes i år i form af offentliggørelse på grundejerforeningens hjemmeside www.hanevang.dk. Materialerne kan også rekvireres i udskrift ved henvendelse til formand Jane Bech, Præstegårdsheden 18.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
P.S.: Grundejerforeningen sørger for øl og vand, men kaffe og te bedes medbragt hjemmefra

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar