www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

onsdag den 10. april 2019

Bestyrelsen 2019

Så er første bestyrelsesmøde afholdt, og den nye bestyrelse er konstitueret som følger:

Formand: Peter, PH9
Næstformand, ansvarlig for fællesarealer: Kenni, PH10
Kasserer: Yannick, HS2A
Sekretær: Christian, PH30
Indkøber: Jakob, HB6

Bedste måde at kontakte os på, er via bestyrelsens fællesmail som er bestyrelsen@(grundejerforeningens_navn).dk (eller evt. via Facebook)

Årets første arbejdsdag bliver den 25. maj, kl. 9-13 - sæt kryds i kalenderen :)

Mvh Bestyrelsen

mandag den 4. marts 2019

Generalforsamling 2019

Hej alle

Så er det ved at være tid til årets generalforsamling - i skulle gerne have modtaget en skriftlig indbydelse i postkassen, men den kommer også her.
Det foregår mandag d. 25/3-2019 kl. 19.30, i Himmerlandsstuen på Kulturstationen. Så tag din nabo under armen og mød op :)

Link: Dagsorden

fredag den 2. marts 2018

Hanevang Regnskab for 2017

Kære alle i Hanevang

Hermed grundejerforeningens regnskabet for 2017.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Hanevang

søndag den 14. januar 2018

Fællesmøde i Hanevang ang. den nye lokalplan - 22/1-2017 kl. 20

Kære alle i Hanevang Tak for alle de input der fortsat strømmer ind - det er fedt at så mange af jer har engageret jer i denne sag, og jeg håber at i vil følge det op med et personligt høringssvar. Vi afholder et fællesmøde på mandag d. 22/1 kl. 20, og vi regner med at det bliver på Skørping Skole. Der kommer lidt yderligere praktisk info rundt inden mødet. Flere af jer har været særdeles aktive med at kontakte de lokale politikere, og det er jo fantastisk - bliv endelig ved med det, og hold maksimalt pres på dem i denne sag! Men fra foreningens side, har vi besluttet at gå knap så politisk til værks, og fokusere på "objektive" fakta (hvis noget sådant findes) som indhold til vores høringssvar. Derfor er der ikke inviteret lokal-politikere eller andre udenfor Hanevang med på mødet. Agendaen er som følger:
  • Bestyrelsen i Hanevang
  • Kort gennemgang af den foreslåede lokalplan
  • Gennemgang af sagsforløbet og aktiviteter indtil nu
  • Gennemgang af udkast til høringssvar
  • Bordet rundt; yderligere argumenter, facts, meninger, med relevans for sagen
  • Opsamling og afstemning af evt. korrektioner/tilføjelser til høringssvar
Vi håber at se rigtig mange af jer og ser frem til et godt møde!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

fredag den 5. januar 2018

Info fra bestyrelsen - Januar 2018

Kære alle i Hanevang

Godt nytår!

I sidste nyhedsbrev skrev vi lidt om kommunens planer om at udstykke yderligere grunde nord for PH - dengang var opfattelsen at dette var betinget af en "helhedsplan" for trafik i Skørping, inkl. vores område. Kommunen/byrådet var åbenbart ikke af samme opfattelse! Lige før jul blev et udkast til en ny lokalplan godkendt i både Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, og endeligt i byrådet, som åbner op for ca. 50 boliger umiddelbart nord for PH. Den er netop kommet i høring, og burde ligge i e-Boks hos de fleste af jer.
Foreningen vil naturligvis gøre indsigelser mod godkendelsen af lokalplanen, med afsæt i at der stadig ikke ligger en løsning på at få bil-trafik til og fra området.
Fra bestyrelsens side vil vi gerne opfordre de enkelte grundejere til at gøre det samme, så der kommer mest mulig pres på at få trafik-situationen løst inden der bygges yderligere.

Nytårshilsen,
Bestyrelsen i Hanevang

lørdag den 10. juni 2017

Nyhedsbrev Sommer 2017


Kære alle i Hanevang
Hermed lidt info om hvad der rører sig i foreningen, og hvad der er på programmet fremadrettet.

Arbejdsdag, 20. Maj 2017
Tusind tak for den store indsats på årets første arbejdsdag! Det var en superhyggelig dag, og vi var rigtig heldige med vejret. Vi fik lavet petanque-banen færdig (der kommer muligvis kanter på på næste arbejdsdag), og shelteren blev færdig med flot græstag - så nu er vi klar til første omgang Hanevang-Open i Petanque, med tilhørende overnatning i det fri :) Fællesarealerne fik vanen tro en tur, og er nu klar til en skøn sommer. Der blev taget godt ved, og vi fik stort set lavet alle opgaver på listen - der er dog stadig lidt opgaver tilbage, hvis nogen af jer der ikke havde mulighed for at deltage, skulle få lyst til at give et nap med. Tag fat i Kenni (PH10), eller skriv en mail til: bestyrelsen@hanevang.dk.

Trafik på Hanehøjvej / nye udstykninger
Tilbage i marts 2017, var der lidt skriveri på Hanevangs Facebook-side om de nye udstykninger og den trafikbelastning det vil give. Dette kom i kølvandet på at foreningen havde indsendt en klage, som netop gik på trafikbelastningen både nu og fremadrettet. En udsending fra bestyrelsen deltog på byrådsmødet hvor sagen blev behandlet, og de forskellige forslag for trafikløsninger blev gennemgået. Summa summarum, så kom byrådet ikke til en egentlig beslutning, men besluttede at afvente udarbejdelsen af en "helhedsplan" for by- og trafikudviklingen i Skørping. Lokalplanen som skal godkendes for at udstykke grundene lige nord for Præstegårdsheden afhænger bl.a. af denne helhedsplan. Vi følger situationen i bestyrelsen!

Rotter!
Der er desværre observeret rotter i området igen, denne gang på Hanebuen. Det udløste et besøg af den kommunale rottefænger, som kom med lidt gode råd og information.
  • Hønsehold tiltrækker rotter. De kan lugte både høns og deres mad på lang afstand og søger derfor hen til hønsegårdene. Vær særlig opmærksom hvis I har høns, og kontakt kommunens rottefænger hvis i observerer noget
  • Kompost med madaffald tiltrækker rotter - vær opmærksom på hvilke typer madvarer der smides i komposten
  • Vær opmærksom på spor og tegn efter rotter, bl.a. om der er tegn på "indbrud" langs soklen af huset, eller afføring fra rotter
  • Rotter kan sagtens holde til under udhuse og kompostkasser - vær opmærksom disse steder
Vi håber at kunne holde rotte-bestanden under kontrol i vores dejlige område, og vi sætter stor pris på at høre fra jer hvis i observerer noget!

Vi ser frem til en god sommer, med masser af petanque, friluftsliv i shelteren, Sankt Hans, Hanefest (mon ikke festudvalget får en dato rundt snarest? ;)), arbejdsdage, hyggeligt samvær, nabo-øl, og hvad der ellers hører en god sommer til :)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(også sendt på mail, samt på Hanevangs Facebook-side)

lørdag den 27. august 2016

Nyhedsbrev - Sommer 2016

Kære alle i Hanevang

Det er ikke så ofte der kommer nyheder fra foreningen – men det betyder ikke at der ikke sker noget :)
Så hermed lidt info om hvad der rører sig (og har rørt sig) i 2016:

Fællesarealer


På forsøgsbasis slåes fodboldbanen nu hver uge i sæsonen, til gengæld får fællesarealet bag labyrinten lov at stå i eng, som oprindelig planlagt – lidt småjusteringer har været nødvendige bl.a. ved stien mellem Præstegårdsheden og Hanebuen, samt flere klippede stier i ”engen”.
Ændringen er omkostningsneutral, og afspejler (forhåbentlig) lidt bedre foreningens behov og brug af arealerne – ellers hører vi selvfølgelig gerne fra jer! Og gode idéer til arealerne modtages gerne! Vi vil gerne holde arealerne attraktive og inspirerende, så vi sikrer en masse liv og aktivitet i området – unge som gamle!
For enkelte grundejere betyder det at græsset på den anden side af egen hæk nu muligvis skal slås, hvis man ikke vil have højt græs op af hækken – det er ikke noget foreningen vil stå for, på lige fod med at man selv ukrudtsbekæmper fortove langs eget skel osv. (hint hint :))

Arbejdsdag 21/5-2016


God dag med mange af de ”sædvanlige” opgaver løst som lugning, udlægning af barkflis, osv – der blev diskuteret en del omkring fremtidig anvendelse af fællesarealerne, og det blev foreslået om der kunne bygges en shelter på den del af fællesarealerne der nu står i eng, ca. der hvor den gamle bålplads lå (dog lidt tættere på æblehækken) – dette er vi ved at undersøge, samt få priser på.
Bestyrelsen har vurderet at der ikke er tale om en ændret anvendelse af fællesarealerne, da samme sted tidligere har været anvendt/tiltænkt som socialt samlingssted, dog uden den store succes. Derfor vil det ikke afvente en generalforsamling for at dette kan gennemføres. Der tages selvfølgelig hensyn til landskabet, og den vil så vidt muligt blive ”integreret” ind i en skråning, og evt. få græs på taget samt afskærmende beplantning.
Forventningen er at en shelter bedre vil kunne tiltrække lidt hyggeligt samvær, samt give områdets børn mulighed for at overnatte i det fri, og stadig være i ”trygge rammer”.
Måske bygger vi den allerede på næste arbejdsdag – som er 10/9-2016 – mere info følger!!

Sommerfest


Stor tak til Niels for at gribe faklen med festen i dag, d. 27/8! Vi ser frem til god dag og aften, og glæder os over at Niels også har sørget for godt vejr :) Hvis du har mod på at deltage i næste års festudvalg, så meld dig gerne på banen til bestyrelsen.

Landbrugsbyggeri – indklaget til Miljø- og Naturklagenævnet


Da klagen til kommunen ikke gav noget resultat, valgte vi også at indklage sagen til Miljø- og Naturklagenævnet, med samme overordnede fokus som klagen til kommunen, dog lidt mere specifikt omkring vandmiljø. Desværre skete der en fejl omkring betalingen af et klagegebyr, som derfor først var nævnet i hænde dagen efter fristen – på trods af diverse henvendelser, betød det at klagen blev forkastet. Øv. Men tak til dem der har klaget privat, på trods af at det var forbundet med omkostninger.
Vi følger naturligvis stadig sagen i bestyrelsen!

Trafik på Hanehøjvej


Bestyrelsen har en skrivelse til politimesteren i Aalborg under forberedelse, grundet den relativt store trafikbelastning (efter vores vurdering), samt trafik med tunge køretøjer  på en lille vej med dårlige visuelle forhold, og mange bløde trafikanter pga. ”skoletrafik”.
I første omgang er ønsket at få lukket Hanehøjvej for gennemgåede tung trafik indenfor 40km/t-zonen.

Sidst men ikke mindst, så er mailing-listen for Hanevang er nu endelig 100% opdateret og komplet (ihvert fald sidst vi tjekkede)! Det er vist første gang i foreningens historie at dette er lykkedes, så husk venligst at give besked til bestyrelsen hvis du skifter mailadresse – der findes et mail-alias der hedder bestyrelsen@hanevang.dk, som kan bruges til alle former for henvendelser, ris/ros, idéer, m.m.  til foreningen/bestyrelsen. Husk også at vi har en Facebook-gruppe som kan bruges til alt muligt – ikke mindst ”formel” info fra foreningen, som dog også kommer på www.hanevang.dk, samt kommer rundt på mail.

Med ønsker om en god sen-sommer

Bestyrelsen, Hanevang

OBS: Næste arbejdsdag er 10. September, så sæt allerede kryds i kalenderen nu!!